Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ A NÁKUP V E-SHOPU www.galenica.cz

 

1.      Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající ze smluvních vztahů obchodní společnosti GALENICA s r.o., se sídlem Tvorkovských 2015/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 27810887, DIČ: CZ27810887, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52442 (dále jen „PRODÁVAJÍCÍ“) a jejích zákazníků (dále jen „KUPUJÍCÍ) při prodeji a dodávkách výrobků z e-shopu (dále jen také „smlouvy“). VOP jsou vydané dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen „obč. zák.“).

1.2 Ve smyslu těchto podmínek se vykládají níže uvedené pojmy takto: Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ustanovení § 1963 obč. zák. se za podnikatele považuje také osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Odesláním objednávky činí kupující závazný návrh na uzavření kupní smlouvy a potvrzením této objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy mezi stranami, jejímž předmětem je prodej zboží z e-shopu (dále jen „smlouva“).

1.3 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se řádně obeznámil s obsahem VOP a nečiní vůči nim žádné výhrady.

1.4 Odchylná ustanovení smlouvy od VOP mají přednost před

1.5 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

1.6 Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

2.      Kontaktní údaje prodávajícího

Název: GALENICA s r.o.,
Sídlo: Tvorkovských 2015/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 27810887
DIČ: CZ27810887
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52442

Telefon: +420 721 563 845
E-mail: obchod@galenica.cz
Web: www.galenica.cz

 

3.      Nabídka zboží, cena zboží a způsoby platby

3.1 Informace o zboží (výrobcích) poskytuje prodávající v rámci e-shopu v rozsahu: popis výrobků (zahrnující zejména jejich označení, typ, vlastnosti, specifika, technické parametry, nabídku materiálového provedení). Pokud jsou zde uvedeny ceny výrobků, jsou již včetně daně z přidané hodnoty a poplatků kromě nákladů na doručení zboží.

3.2 Informace o výrobku a jeho ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby (tj. za zjevnou chybu bude považována např. cena výrobku, jež bude zcela odlišná od srovnatelné ceny obdobného výrobku). Prodávající bude informovat kupujícího o této skutečnosti neprodleně po jejím zjištění.

3.3 Fotografie uvedené na stránkách e-shopu jsou ilustrační. Ve většině případů se fotografie výrobků shodují se skutečností. Některé výrobky se však stále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží mohou lišit od skutečnosti (např. v designu).

3.4 Prodávající akceptuje platbu ceny zboží těmito způsoby:

PLATBA NA DOBÍRKU: Úhrada za objednané zboží se provádí přímo přepravní společnosti při převzetí zboží kupujícím.  Kupující hradí dopravné a poplatek za dobírku (doběrečné). Zaplatit lze přepravci hotově nebo platební kartou.

PLATBA PŘÍKAZEM: Po odeslání objednávky bude kupujícímu zasláno potvrzení jejího přijetí prodávajícím, ve kterém budou uvedeny veškeré údaje potřebné k provedení platby na účet. Tato platba musí být provedena do 7 dnů od doručení objednávky prodávajícímu, v opačném případě bude objednávka stornována. Při doručení zásilky potvrdí kupující jen její převzetí.

PLATBA ONLINE PŘEVODEM (e-Platba): Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Po odeslání objednávky bude kupující přesměrován platební bránou ComGate do svého internetového bankovnictví. Zde se kupující přihlásí jako obvykle a potvrdí již připravený platební příkaz.  Při doručení zásilky potvrdí kupující jen její převzetí.

PLATBA KARTOU: Po odeslání objednávky bude kupující přesměrován platební bránou ComGate na online platbu kartou. Následně provede platbu. Při doručení zásilky potvrdí kupující jen její převzetí.

PLATBA NA FAKTURU: Po vyřízení objednávky bude kupujícímu vystavena faktura se 14denní splatností, kterou je povinen uhradit v této lhůtě. U objednávek nových a neregistrovaných zákazníků, které jsou vyšší hodnoty, si však vyhrazujeme právo požadovat úhradu zboží předem, tj. zálohou v plné výši.

V případě osobního odběru zboží v sídle prodávajícího nelze platit v hotovosti. Osobní odběr je možný pouze po předchozí úhradě zboží zvoleným způsobem, tj. příkazem, on-line převodem nebo kartou, nebo při odběru zboží na fakturu se splatností.

3.5 V případě dobírky je účtován poplatek 30 Kč.

 

4.      Doručení zboží, doprava a paletové hospodářství

4.1 Dodávky výrobků

Zboží je expedováno prostřednictvím přepravních společností GLS nebo Zásilkovny ve lhůtě 2 – 10 pracovních dní od zaslání závazné objednávky (pokud bude lhůta delší, prodávající bude informovat kupujícího). Na spěšném dodání se lze s prodávajícím domluvit individuálně prostřednictvím kontaktů uvedených v potvrzení přijetí objednávky či na webových stránkách e-shopu.

4.2 Prodávající akceptuje objednávky s doručením na území České republiky a Slovenské republiky.

4.3 Cena dopravy

Při odběru zboží do 2.000 Kč bez DPH je kupujícímu účtován poplatek za doručení ve výši 95 Kč s DPH, v případě dobírky 125 Kč s DPH. Při odběru zboží nad 2.000 Kč bez DPH hradí dopravu prodávající.

Při expedici zboží na Slovensko je kupujícímu účtován poplatek za doručení ve výši 215 Kč s DPH. Tyto objednávky je možné uhradit platebním příkazem, on-line převodem nebo platební kartou.

4.4 Palety

Při odběru výrobků na Europaletě bude kupujícímu poplatek dopravného vypočítán individuálně na základě hmotnosti a rozměrů zásilky.

4.5 Kupující se tímto zavazuje, že u veškerých objednaných zásilek si řádně zkontroluje počet balení
a v případě poškození zásilky bude ihned informovat prodávajícího. Prodávající nedoporučuje přebírat zásilku se zbožím v případě zjevně poškozeného obalu.

4.6 Pokud kupující neobdrží zboží v termínu avizovaném přepravcem, je povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího.

 

5.       Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

5.1 Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi zboží, které převzal v uzavřeném obalu, a které z takového obalu vyňal a z hygienických důvodů nelze zboží takovéto povahy vrátit. V případech, kdy kupní smlouvu uzavírá Kupující jako Podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti, nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle úpravy uvedené v tomto článku, která je určena pro Spotřebitele.

5.2 Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle ve 14 denní lhůtě na adresu sídla společnosti nebo na kontaktní e-mail (sídlo i e-mail jsou uvedeny v části 2. těchto VOP). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu/číslo smlouvy/daňového dokladu, bankovní spojení kupujícího pro vrácení kupní ceny a zvolený způsob vrácení zboží.

5.3 Zboží je třeba odeslat zpět prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy, nebo společně s odstoupením od smlouvy. Do zásilky ke zboží se doporučuje přidat průvodní dopis (ten může být shodný s odstoupením od kupní smlouvy, které již bylo prodávajícímu zasláno) a nutnou náležitostí je kopie faktury. Prodávající doporučuje zásilku pojistit proti případnému poškození či ztrátě při přepravě. Zásilky zaslané kupujícím na dobírku nebudou prodávajícím převzaty. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou
a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

5.4 Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy, a to nejlépe stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.5 Vzor pro odstoupení od kupní smlouvy je dostupný v sekci Reklamace a vrácení.

 

6.      Jakost zboží a práva a povinnosti z vadného plnění

6.1 Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Vyskytne-li se vada ovlivňující funkčnost zboží do šesti měsíců od převzetí zboží, předpokládá se, že vada zboží existovala již při jeho převzetí.

6.2 U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady a nedostatky odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

 

7.      Záruční doba, podstatné a nepodstatné porušení smlouvy

7.1 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.

7.2 V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou
či neodstranitelnou):

a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) bezplatné odstranění vady opravou;

c) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět a předpokládala tak, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud
by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.3 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.4 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Záruka se rovněž nevztahuje na výrobky, které byly neodborně namontovány
a za podmínek, které neodpovídají správné a doporučené montáži, a to jak v interiéru, tak v exteriéru.

 

8.      Reklamace vad

8.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní tak v písemné podobě nejlépe vyplněním reklamačního formuláře, který je k dispozici v sekci Reklamace a vrácení, v tomto uvede své kontaktní údaje, identifikace reklamovaného zboží, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Tento formulář odešle kupující prodávajícímu v listinné podobě do sídla prodávajícího nebo zašle e-mailem na emailovou adresu prodávajícího, uvedeno v odstavci 2 těchto VOP.

8.2 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si v rámci vadného plnění zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neopravitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.3 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží
by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

8.4 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení v této lhůtě kupujícímu sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8.5 Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

8.6 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní
se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

8.7 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

9.      Řešení sporů

9.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo
ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách coi.cz.

9.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději
do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9.4 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

 

10.  Závěrečná ustanovení

10.1 VOP platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den uzavření smlouvy.

10.2 Nestanoví-li VOP anebo smlouva jinak, řídí se smluvní vztahy mezi stranami českým právem, a to ustanoveními zejm. občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele (pokud
je kupující spotřebitelem) a souvisejících právních předpisů účinných na území České republiky v době uzavření smlouvy.

10.3 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách e-shopu prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

 

V Ostravě dne 28. 06. 2022